Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, 2009 m. gegužės 5 d. nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (Nauja redakcija)