Decyzja Parlamentu Europejskiego (EU) 2019/2224 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja II – Rada Europejska i Rada