Απόφαση (ΕΕ) 2019/2224 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο