ES ir Mozambiko Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** 2012 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl naujo protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mozambiko Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto (18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))