Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Plne elektronické verejné obstarávanie ako prostriedok modernizácie verejnej správy“ COM(2013) 453 final