Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Täielikult elektroonilised riigihanked avaliku halduse moderniseerimiseks”  ” COM(2013) 453 final