Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις “από αρχής μέχρι τέλους” για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης» [COM(2013) 453 final]