Odločba Komisije z dne 21. junija 2007 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje milom, šamponom in balzamom za lase (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3127) (Besedilo velja za EGP) (2007/506/ES)