Rozhodnutie Komisie z 21. júna 2007 , ktorým sa stanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva mydlám, šampónom a vlasovým kondicionérom [oznámené pod číslom K(2007) 3127] (Text s významom pre EHP) (2007/506/ES)