Решение на Комисията от 21 юни 2007 година относно създаване на екологични критерии за присъждане на знака на Общността за екомаркировка на сапуни, шампоани и балсами за коса (нотифицирано под номер C(2007) 3127) (Текст от значение за ЕИП) (2007/506/ЕО)