Návrhy prednesené 12. júna 2014 – generálna advokátka E. Sharpston.