Komisjoni otsus , 14. juuni 2006 , milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga ühenduses ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/135/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2006) 2400 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2006/415/EÜ)