Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2006 για τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας του υποτύπου H5N1 σε πουλερικά στην Κοινότητα και για την κατάργηση της απόφασης 2006/135/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 2400] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/415/ΕΚ)