Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1464/2004 2004 m. rugpjūčio 17 d. dėl leidimo dešimt metų naudoti kokcidiostatų grupei ir kitoms vaistinėms medžiagoms priskiriamą pašarų priedą montebaną (Tekstas svarbus EEE)