Zaak C-568/18 P: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 17 december 2019 – Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Europese Commissie (Hogere voorziening – Toegang tot documenten van de instellingen – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Artikel 4, lid 2, eerste streepje – Uitzondering op het recht van toegang – Bescherming van de commerciële belangen van een natuurlijke of een rechtspersoon – Verordening (EG) nr. 1367/2006 – Artikel 6, lid 1 – Toepassing van uitzonderingen met betrekking tot verzoeken om toegang tot milieu-informatie – Documenten opgesteld door de Europese Commissie in het kader van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten – Weigering tot toegang – Verdere verzending van de gevraagde documenten – Artikel 149 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Verdwijnen van het procesbelang – Afdoening zonder beslissing)