2010/219/: 2010 m. balandžio 16 d. Komisijos sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2006/236/EB dėl specialių reikalavimų, keliamų žmonėms vartoti skirtiems žuvininkystės produktams, importuojamiems iš Indonezijos (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 2354) (Tekstas svarbus EEE)