Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7714 – Apollo/NKBM) (Text s významom pre EHP)