Υπόθεση T-406/12 P: Αναίρεση που άσκησε στις 21 Μαρτίου 2013 η BG κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 17 Ιουλίου 2012 στην υπόθεση F-54/11, BG κατά Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή