2011 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimo santrauka dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį (Byla COMP/39.692 – IBM Maintenance Services) (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9245) Tekstas svarbus EEE