Резюме на решение на Комисията от 13 декември 2011 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/39.692 — Услуги по поддръжка на IBM) (нотифицирано под номер C(2011) 9245) текст от значение за ЕИП