Sprendimas baigti oficialią tyrimo procedūrą valstybei narei atšaukus pranešimą – Valstybės pagalba – Italija (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 109 straipsniai) – Komisijos pranešimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalį – pranešimo atšaukimas – Valstybės pagalbos priemonė C 36/08 (ex NN 33/08) – Sulčio elektrinės projektas (Tekstas svarbus EEE)