Διορθωτικό στο μέσο κόστος παροχών σε είδος — 2011 ( ΕΕ C 273 της 21.9.2013 )