Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/2213, annettu 22 päivänä joulukuuta 2020, päätöksen 2007/777/EY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja sen kruunun alaisuuteen kuuluvia alueita koskevista kohdista sellaisten kolmansien maiden tai niiden osien luettelossa, joista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden sekä käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonti unionin alueelle on sallittua (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 9547) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)