2015 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1200, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios amidosulfurono, fenheksamido, metilkrezoksimo, tiakloprido ir trifloksistrobino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (Tekstas svarbus EEE)