Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 351/2011 2011 m. balandžio 11 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 297/2011, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai (Tekstas svarbus EEE)