NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, KTORÝM SA MENÍ NARIADENIE (EÚ) Č. 575/2013, POKIAĽ IDE O UKAZOVATEĽ FINANČNEJ PÁKY, UKAZOVATEĽ ČISTÉHO STABILNÉHO FINANCOVANIA, POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE A OPRÁVNENÉ ZÁVÄZKY, KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY, TRHOVÉ RIZIKO, EXPOZÍCIE VOČI CENTRÁLNYM PROTISTRANÁM, EXPOZÍCIE VOČI PODNIKOM KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA, VEĽKÚ MAJETKOVÚ ANGAŽOVANOSŤ, POŽIADAVKY NA PREDKLADANIE SPRÁV A ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ, A KTORÝM SA MENÍ NARIADENIE (EÚ) Č. 648/2012