Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Airijos paraiška „EGF/2010/019 IE/Construction 41“ ) 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Airijos paraiška „EGF/2010/019 IE/Construction 41“ ) (COM(2011)0617 – C7-0313/2011 – 2011/2252(BUD))#PRIEDAS