Komisijos sprendimas 2008 m. gruodžio 12 d. dėl trečiųjų šalių vertybinių popierių emitentų naudojimosi tam tikros trečiosios šalies nacionaliniais apskaitos standartais ir tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais rengiant konsoliduotas finansines ataskaitas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8218) (Tekstas svarbus EEE) (2008/961/EB)