Komisijas Regula (ES) 2015/1039 (2015. gada 30. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 748/2012 attiecībā uz izmēģinājuma lidojumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)