Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1974/2004 2004m. spalio29d. iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, numatytos Tarybos reglamente (EB) Nr.1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą emės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles