2002 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 535/2002, iš dalies keičiantis Direktyvos 64/432/EEB C priedą ir iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/330/EB