2010 m. spalio 1 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 111/2010, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XXI priedas (Statistika)