2012 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 16/2012, kuriuo dėl reikalavimų, susijusių su žmonėms vartoti skirtais užšaldytais gyvūninės kilmės maisto produktais, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedas Tekstas svarbus EEE