Věc T-260/00: Usnesení Tribunálu ze dne 12. prosince 2012 — Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca a další v. Komise ( „Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Úlevy na sociálních příspěvcích poskytnuté podnikům usazeným na území Benátek a Chioggia — Rozhodnutí prohlašující režim podpor za neslučitelný se společným trhem a ukládající navrácení poskytnutých podpor — Žaloby zčásti nepřípustné a zčásti zjevně právně nepodložené“ )