2012/582/EÚ: Rozhodnutie Európskeho parlamentu z  10. mája 2012 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2010