Državne potpore – Belgija – Državna potpora SA.53995 (2019/NN) – Izuzeće od oporezivanja viška dobiti odobreno poduzetniku Esko-Graphics – Poziv na podnošenje primjedaba u skladu s člankom 108. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unijeTekst značajan za EGP.