KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI UN REVĪZIJAS PALĀTAI EIROPAS ATTĪSTĪBAS FONDA 2015. GADA FINANŠU PĀRSKATI$