2001 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 500/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 taikymo taisykles dėl Bendrijos žvejybos laivų sugavimų trečiųjų šalių vandenyse ir atviroje jūroje kontrolės