KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedo nuostatos dėl pentachlorfenolio ir jo druskų bei esterių