2002 m. rugsėjo 27 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 132/2002, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)