2003 sausio 6 d. Komisijos Direktyva 2003/1/EB derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo II priedątekstas svarbus EEE.