2012 m. birželio 18 d. Komisijos sprendimo santrauka dėl bylos nagrinėjimo pagal sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (Byla COMP/39.736 – Siemens/Areva) (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 4028) Tekstas svarbus EEE