Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3036/94, 1994 m. gruodžio 8 d. nustatantis ekonomines laikinojo išvežimo perdirbti tvarką, taikomą tam tikriems tekstilės ir drabužių gaminiams, reimportuojamiems į Bendriją po apdirbimo arba perdirbimo tam tikrose trečiosiose šalyse