Komisijos sprendimas 2010 m. liepos 8 d. dėl neatidėliotinų priemonių, taikomų iš Indijos importuojamoms ir žmonėms vartoti skirtoms akvakultūros produktų siuntoms (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 4563) (Tekstas svarbus EEE) (2010/381/ES)