Věc T-445/19: Žaloba podaná dne 1. července 2019 — Chiesa v. Parlament