Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 237, 2004m