2001 m. rugsėjo 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1837/2001, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2237/77 dėl ūkio ataskaitos formos