2003 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1949/2003 iš dalies pakeičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo I priedą