Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. …/… kuriuo dėl fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimo buitiniuose skalbinių plovikliuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 648/2004