2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013, kiek tai susiję su išimtimis prekiautojams biržos prekėmis (Tekstas svarbus EEE)